Referat fra generalforsamlingen 2019

6. maj 2019

Referat af generalforsamling i Lejre Økologiske Fødevarefællesskab

Afholdt  31.  marts 2019 kl. 12.00 i Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21, Hvalsø

Der var fremmødt 15 medlemmer, som alle også havde deltaget i brunch i Spisehuset en time før generalforsamlingen.

 

Dagsorden

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Per Nørgaard blev valgt til dirigent ogKaren Faarup til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2.   Bestyrelsens beretning

Thomas Møller opsummerede årets gang i 2018 som beskrevet i den skriftlige beretning, der vil blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Fællesskabet fungerer, og der har endda været en lille fremgang i antallet af ugentlige poser, så vi nu pakker 10-11 poser om ugen. Vi samarbejder fortsat med Roskilde Fødevarefællesskab om bestilling af poser. De har nu den praksis, at der kræves mindst 10 bestilte poser, for at indkøb og udlevering finder sted.

LØFF har været aktivt til stede ved 3 arrangementer i årets løb og har i efteråret afholdt en velbesøgt workshop om fremstilling af mozzarellaost.

Tilkøb af olivenolie og nødder m.v. fra Colombani er en stor succes, og vi arbejder på at formidle brød og mel fra Østagergård og evt. også nyt grønt fra Henrik Bruun, ligeledes som tilkøb.

Beretningen blev godkendt.

 

3.   Årsregnskab

Fællesskabets kasserer, KatharinaMarott, gennemgik regnskabet. Revisor spurgte til differencen mellem salg og køb af økologiske varer. Årsagen er dels usolgte poser, dels at en leverandør har sendt en fælles faktura for grøntsager til både RØFF og LØFF, som LØFF har betalt.

LØFF tærer lidt på sin egenkapital, men den udgør dog 16.392,60 kr.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

4.   Indkomne forslag

Bestyrelsen ønskede en ændring til vedtægternes §4, stk. 3, således at kontingentet betales i januar måned og ikke i årets 1. kvartal - af hensyn til kassererens belastning.

Det blev vedtaget.

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om flere aktive medlemmer for at fordele de forskellige opgaver på flere hænder, bl.a. til

  • opslag på facebook
  • pakning og udlevering af poser om torsdagen
  • tage en tørn når LØFF viser flaget på lokale markeder
  • planlægge og tilrettelægge arrangementer
  • fællesspisning

Der meldte sig 2 til torsdagens vagter, men flere må meget gerne komme til - evt. som bagvagter på en tilkaldeliste.

Der var generelt en positiv indstilling til arrangementer og flere forslag blev fremsat, f.eks

  • besøg hos Hansen is eller Skee is
  • fermentering
  • æblemosteri
  • inspirationsaften med opskrifter til posens indhold

Ingen skal holde sig tilbage - heller ikke med ideer.

 

Huset Horseager har i mange år afhentet poserne til Hvalsø på Ravnshøjgård og fungeret som udleveringssted i Hvalsø. Den opgave vil de fremover ikke kunne påtage sig, men de vil dog stadig gerne fungere som udleveringssted. Hvis vi kommer op på 8 ugentlige poser til Hvalsø, vil de igen hente på Ravnshøjgård. Indtil da håber vi at kunne etablere en selvstyrende gruppe på min. 4 pers., der vil afhente poserne og aftale, om udleveringsstedet fortsat skal være Huset Horseager eller f.eks. i afhenterens egen carport.

Der var tilsagn fra medlemmer, som ville indgå i en turnus. Bestyrelsen arbejder videre med sagen og opfordrer til at man melder sig som bagvagter/reserver.

 

5.   Budget

Budgettet udviste et underskud på 8.000 kr, men manglede en budgetteret indtægt på ca. 2000 kr fra fællesspisning. En buffer på ca. 10.000 kr er ønskelig og dermed opfyldt.

Budgettet blev godkendt - med et vedtaget kontingent på 50 kr. for 2020

 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Katharina stillede op 1 år mere på den tunge post som kasserer, men der var generelt et ønske om at kunne uddelegere flere arbejdsopgaver, så belastningen bliver mindre. Der mangler ikke ideer, men hænder, og bestyrelsen tog det forbehold, at måtte skære aktiviteterne helt ind til benet, hvis opbakning savnes.

På den baggrund genopstillede alle fra den nuværende bestyrelse for 1 år, og bestyrelsen består dermed af

Thomas Møller

Lise Nørgaard Olesen

Katharina Marott

Lotte Kemp Sørensen

Karen Faarup

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde. Husk møderne er åbne for alle.

Per Nørgaard fortsatte som revisor og som revisorsuppleant blev Dennis valgt.

 

7.   Eventuelt

Der var ros til den ugentlige nyhedsmail med oplysninger om den kommende poses indhold.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl 14.00

 

Dirigent                                                                                                    Referent

                                                                                                                      

Per Nørgaard                                                                                                             Karen Faarup